Ochrona danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA:


I. Osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, w tym PKO BP BM, jako jednostka organizacyjna PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”).
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.
 3. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach:
  1) wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu rejestrów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  2) rozpatrzenia reklamacji i skarg – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia,
  3) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia,
  4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  5) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością PKO BP BM, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Klientów PKO BP BM oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank:
  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 lub art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  2) podmiotom, którym PKO BP BM powierzyło wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez PKO BP BM,
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1) prowadzenia rejestrów, a po jego zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie cywilnym,
  3) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym PKO BP BM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4) obowiązywania Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania osoby ujawnionej w rejestrach prowadzonym przez PKO BP BM.
  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.
 8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 10. Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 4 powyżej, dla:
  1) prowadzenia rejestrów przez PKO BP BM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenie rejestrów przez PKO BP BM,
  2) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


II. Użytkowników bezprzewodowej sieci komputerowej DANspot

 1. Przystępując do korzystania z DANspot, DANWOOD uzyskuje dostęp do danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, marki i modelu urządzenia, danych o aktywności internetowej Użytkownika, tj. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WiFi oraz czasu trwania sesji, a w przypadku kontaktu celem złożenia reklamacji również dodatkowych danych wskazanych w przesłanym przez Użytkownika zgłoszeniu.
 2. Podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z DANspot oraz innych związanych z tym przysługujących mu praw.
 3. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO, DANWOOD S.A. informujemy, iż:
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest DANWOOD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), przy ul. Brańskiej 132. Może się Pani/Pan z nami skontaktować poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych DANWOOD S.A. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem dpo@danwood.pl lub pod numerem telefonu +48 85 877 31 64.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 6. świadczenia usługi WiFi „DANspot”, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. lit b RODO),
 7. prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Zgromadzone dane będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia. Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa i/lub przez okres wymagany przepisami.
 9. Odbiorcami danych, którym Administrator udostępnił lub powierzył dane w celu realizacji zleconych zadań, są dostawcy usług IT.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadkach gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody) w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych ani podejmować wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji ani wykorzystywać profilowania.