Regulamin korzystania bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) „DANspot”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) o nazwie „DANspot” (dalej „DANspot”).
 2. Właścicielem i dostawcą DANspot jest Spółką DANWOOD S.A. z siedzibą przy ul. Brańskiej 132 w Bielsku Podlaskim (17-100), prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis nr KRS 0000515199 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, NIP 5431868964, REGON 050858327, BDO 000013337 o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł (dalej „DANWOOD”).
 3. Dostęp do DANspot jest ograniczony przestrzennie oraz czasowo. Korzystanie z DANspot odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do DANspot dostępnej na terenie nieruchomości DANWOOD, tj. terenu nieruchomości Spółki położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej 132 oraz ul. Kleszczelowskiej 86, jak również w biurze Spółki w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/2A.
 4. DANspot dedykowany jest do korzystania osobom spoza DANWOOD gościnnie odwiedzjącym Spółkę.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie portalu DANspot, z którego poziomu odbywa się logowanie do sieci WiFi DANWOOD i obowiązuje każdego kto połączy się z siecią Wifi o nazwie SSID: „DANspot” (dalej „Użytkownik”).
 6. Użytkownik logując się do DANspot wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Za korzystanie z DANspot, DANWOOD nie pobiera opłat. DANspot nie może być wykorzystana do celów prywatnych ani komercyjnych niezwiązanych z obsługą/współpracą z DANWOOD.
 8. Dostęp do DANspot uzyskuje Użytkownik po uwierzytelnieniu się przy wykorzystaniu otrzymanego od DANWOOD – Tokenu.
 9. Okres ważności Tokenu oraz inne ustawienia dostępu danego Użytkownika są konfigurowane indywidualnie.
 10. Potrzebę wygenerowania Tokenu należy zgłosić swojemu opiekunowi ze strony DANWOOD.
 11. DANWOOD dokłada starań, aby DANspot była dostępna na terenie każdej z ww. nieruchomości Spółki w godzinach pracy danej lokalizacji.
 12. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i wydajności usługi dostępu do DANspot, DANWOOD nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych, w szczególności Spółka:
  • nie gwarantuje stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
  • nie gwarantuje ciągłego pokrycia ww. nieruchomości sygnałem radiowym,
  • nie gwarantuje nieprzerwanego, poprawnego, niezakłóconego funkcjonowania DANspot,
  • nie ma obowiązku zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji Urządzenia i korzystania z usługi DANspot,
  • ma prawo bez zapowiedzi i bez uprzedzenia nakładać ograniczenia na czas połączenia, przepustowość łącza, limit przesyłanych danych oraz inne parametry związane z transmisją danych DANspot,
  • ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych do zarządzania siecią DANspot,
  • nie ponosi odpowiedzialności za:
   • warunki techniczne DANspot oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika,
   • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
   • szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkownika ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem DANspot korzystał z Internetu,
   • bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników przy wykorzystaniu DANspot,
   • powstałe uszkodzenia urządzenia Użytkownika pracującego w DANspot,
   • za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie,
   • dane gromadzone/przekazywane przez Użytkownika.
 13. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, a co za tym idzie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • wykorzystywania DANspot do celów zgodnych z prawem,
  • nie wykorzystywania DANspot w celu rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych, itp.,
  • nie rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych osób,
  • nie naruszania zabezpieczeń DANspot ani infrastruktury telefinformatycznej DANWOOD,
  • nie pobierania lub nie udostępniania materiałów chronionych prawem autorskim, treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, itp.,nie przesyłania lub nie udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
  • nie uzyskiwania dostępu do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  • nie korzystania z aplikacji i programów służących do pobierania/wysyłania danych,
  • nie rozpowszechniania, nie udostępniania DANspot osobom trzecim,
  • nie uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do DANspot,
  • nie podszywania się pod innych użytkowników,
  • nie monitorowania łącz lub skanowanie portów,
  • zapewnienia możliwości korzystania z własnego urządzenia na swój koszt, w tym jego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, jak również w wyposażeniem w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, firewall oraz kompatybilność swojego urządzenia z DANspot,
  • zabezpieczenia oraz dbania o bezpieczeństwo przetwarzanych przez siebie danych,
  • powstrzymania się od wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci teleinformatycznej DANWOOD, działających na szkodę Spółki lub sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym oraz niniejszym Regulaminem.
 14. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od DANspot za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu DANWOOD, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu. Zarejestrowane informacje w tym zakresie mogą zostać przekazane upoważnionym służbom.
 15. DANWOOD nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego Regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 16. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania DANspot. Reklamacje powinny być składane w formie na adres: it@danwood.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie danych pobranych przy rejestracji umożliwiających jego identyfikację. DANWOOD zastrzega prawo rozpatrzenia wyłącznie tych reklamacji, które spełniają powyższe wymogi. DANWOOD rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 17. DANWOOD jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i bez uprzedzenia. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 18. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę DANWOOD.
 19. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Użytkowników DANspot

 1. Przystępując do korzystania z DANspot, DANWOOD uzyskuje dostęp do danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, marki i modelu urządzenia, danych o aktywności internetowej Użytkownika, tj. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WiFi oraz czasu trwania sesji, a w przypadku kontaktu celem złożenia reklamacji również dodatkowych danych wskazanych w przesłanym przez Użytkownika zgłoszeniu.
 2. Podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z DANspot oraz innych związanych z tym przysługujących mu praw.
 3. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO, DANWOOD S.A. informujemy, iż:
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest DANWOOD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), przy ul. Brańskiej 132. Może się Pani/Pan z nami skontaktować poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych DANWOOD S.A. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem dpo@danwood.pl lub pod numerem telefonu +48 85 877 31 64.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 6. świadczenia usługi WiFi „DANspot”, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. lit b RODO),
 7. prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Zgromadzone dane będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia. Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa i/lub przez okres wymagany przepisami.
 9. Odbiorcami danych, którym Administrator udostępnił lub powierzył dane w celu realizacji zleconych zadań, są dostawcy usług IT.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadkach gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody) w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych ani podejmować wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji ani wykorzystywać profilowania.